Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR FÖR SKOGSPORTALEN

Denna version av Skogsportalens användarvillkor gäller från och med 2023-12-04. För dig som använt Skogsportalen innan detta datum träder denna version i kraft den 2024-01-04.

Dessa villkor (”Användarvillkoren”) reglerar användningen av webbplatsen www.skogsportalen.se (”Webbplatsen”). På Webbplatsen tillhandahåller Svenska SkogsPortalen AB, org. nr 559324-4949, (”Skogsportalen”) en webbaserad marknadsplattform för skogsnära tjänster och produkter (”Tjänsten”). Användarvillkoren gäller för alla som använder Webbplatsen, såväl fysiska som juridiska personer. Genom att använda Webbplatsen bekräftar du att du läst och förstått Användarvillkoren och att du samtycker till att följa Användarvillkoren. Om du inte godkänner Användarvillkoren får du inte använda Webbplatsen eller Tjänsten.

 1. Webbplatsens syfte
  Syftet med Tjänsten är att tillhandahålla information om verksamheter som är verksamma inom svensk skogsnäring och därtill närliggande områden, samt att underlätta för aktörer att nå ut med sina erbjudanden och tillhandahålla digitala stöd. Webbplatsen avser förenkla processen att finna skogsnära tjänster och produkter. I förlängningen är förhoppningen att detta leder till fler arbetstillfällen samt ett mer hållbart brukande av skogen och dess resurser.
 2. Licens, användarkonto och transaktionsavgift
  2.1. Du kan behöva skapa ett användarkonto på Webbplatsen för att använda Tjänsten. Webbplatsen och Tjänsten kan användas i begränsad utsträckning utan att betala. För att får tillgång till Tjänsten i sin helhet behöver du en särskild användarlicens, som du erhåller genom att teckna ett abonnemang mot en avgift. För att använda Tjänsten behöver du vara minst 18 år gammal.
  2.2. För varje transaktion som genomförs via Webbplatsen tas det ut en transaktionsavgift som tillfaller Skogsportalen och betaltjänstleverantören. Transaktionsavgiften kan variera mellan olika produktkategorier och Skogsportalen har rätt att ändra transaktionsavgifterna. Ändring av transaktionsavgift annonseras till berörda användare per e-post minst tre månader före tidpunkten då ändringen träder i kraft. För mer information om transaktionsavgiften, vänligen kontakta Skogsportalen via info@skogsportalen.se.
  2.3. Skogsportalen kan ändra eller kräva att du ändrar ditt användarnamn utan särskild anledning. Skogsportalen kan överta kontrollen över ditt användarkonto i administrations- eller granskningssyfte. Skogsportalen har rätt att övervaka privata meddelanden som skickats via Webbplatsens privata meddelandetjänst.
 3. Betalning
  3.1. Ping Payments AB ansvarar för all betalningshantering.
  3.2. Vid dröjsmål med betalning får Skogsportalen eller Ping Payments AB ta ut en påminnelseavgift i enlighet med svensk lagstiftning.
  3.3. Utbetalning av försäljningsintäkter till användare som sålt produkter eller tjänster via Skogsportalen görs normalt varannan vecka.
 4. Förnyelse och avslutande av abonnemang
  4.1. Du kan säga upp ditt abonnemang och radera ditt användarkonto via Webbplatsen. Uppsägningen träder i kraft dagen efter den sista dagen i den aktuella abonnemangsperioden då uppsägningen vidtas. Vid frågor om detta, vänligen kontakta oss via: info@skogsportalen.se.
  4.2. Om abonnemanget inte avslutas innan den aktuella abonnemangsperiodens slut förlängs abonnemanget automatiskt.
 5. Regler för användning av Webbplatsen
  Genom att använda Webbplatsen åtar du dig:
  5.1. att inte sprida spam eller oönskad e-post,
  5.2. att inte avsiktligt överföra media till Webbplatsen som innehåller någon form av virus eller annan mjukvara eller program som kan skada Webbplatsen eller försvåra Skogsportalens möjligheter att tillhandahålla Tjänsten,
  5.3. att inte göra massutskick genom meddelandefunktionen,
  5.4. att inte utge dig för att representera Skogsportalen eller att vara någon annan,
  5.5. att inte lämna falska uppgifter om sin anknytning till person, bolag eller enhet,
  5.6. att inte förfalska rubriker eller manipulera innehållet på Webbplatsen för att dölja dess ursprung,
  5.7. att inte agera på ett sätt som inverkar negativt på andras möjlighet att använda Webbplatsen,
  5.8. att inte delta i aktiviteter som förbjuds av gällande lagstiftning,
  5.9. att inte använda, skicka in eller publicera material som kränker eller gör intrång i andras rättigheter eller som är olagligt, kränkande, nedsättande, vulgärt eller på annat sätt anstötligt eller vars innehåll är politiskt eller religiöst,
  5.10. att inte samla in eller spara en annan användares personuppgifter om inte uttryckliga medgivanden erhållits från den aktuella användaren och Skogsportalen,
  5.11. att inte vidarelicensera, vidaredistribuera eller på annat sätt använda Tjänsten i syfte att utnyttja användarlicensen för vidarekommersialisering,
  5.12. att inte försöka bereda dig obehörig åtkomst till Tjänsten,
  5.13. att inte använda, kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta från material på Webbplatsen som är upphovsrättsligt skyddat utan erforderligt tillstånd,
  5.14. att inte heller på annat sätt än vad som framgår av dessa användarvillkor skada eller överanstränga Skogsportalens servrar eller nätverk, samt
  5.15. att all marknadsföring som publiceras av användaren stämmer överens med god marknadsföringssed.
 6. Överträdelse av villkoren
  6.1. Skogsportalen äger rätt att stänga av ditt användarkonto och permanent avsluta din användarlicens om du överträder dessa Användarvillkor eller andra villkor som gäller mellan er och Skogsportalen. Om överträdelsen endast är av ringa betydelse får Skogsportalen stänga av ditt användarkonto i två veckor. Skogsportalen har även rätt att avlägsna annonser vid överträdelse av Användarvillkoren eller om Skogsportalen av annan anledning bedömer att annonsen är olämplig.
  6.2. Punkt 6.1 gäller även vid dröjsmål med betalning av abonnemangsavgift.
  6.3. Som användare åtar du dig att hålla Skogsportalen skadeslös för det fall tredje part ställer krav på ersättning från Skogsportalen på grund av överträdelse av Användarvillkoren.
 7. Personuppgiftspolicy
  Skogsportalen ansvarar för behandlingen personuppgifter som sker vid användning av Webbplatsen och Tjänsten. Integriteten hos alla som besöker Webbplatsen är viktig för Skogsportalen och Skogsportalen är fast beslutna att skydda den. Skogsportalen följer därför Dataskyddsförordningen (GDPR), vars syfte bland annat är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter. Skogsportalens behandling av personuppgifter framgår i detalj av den integritetspolicy som återfinns på här.
 8. Ansvar m.m.
  8.1. Webbplatsen är huvudsakligen en annonsplats och Skogsportalen är inte part i avtal som träffas mellan köpare och säljare via Webbplatsen. Skogsportalen ansvarar inte för den utannonserade varan eller tjänsten och har inte heller i övrigt något ansvar för någon transaktion som genomförs via eller som förmedlats med hjälp av Webbplatsen. Skogsportalen utför inte och har inget ansvar för frakt av produkter som säljs med hjälp av Webbplatsen.
  8.2. Skogsportalen tillhandahåller Webbplatsen och Tjänsten i befintligt skick och utan några som helst garantier. Skogsportalen garanterar således inte att anslutningen till Webbplatsen är avbrottsfri eller felfri och tar inget ansvar för skada som uppkommer på grund av att Webbplatsen eller Tjänsten varit otillgänglig eller dylikt.
  8.3. Allt som laddas ned från Webbplatsen, eller någon annan webbsida som du länkas vidare till, sker på egen risk. Du som användare är ensam ansvarig för eventuell åverkan på sitt datasystem eller förlust av data som orsakats av en nedladdning eller dylikt.
  8.4. Webbplatsen innehåller länkar till andra webbsidor samt företags kontaktuppgifter vilka tillhandahålls som en service. Skogsportalen ansvarar inte för innehållet på någon annan webbsida och inte heller produkter och/eller tjänster som erbjuds på Webbplatsen.
  8.5. Skogsportalen har inte ansvar för direkta eller indirekta skador hänförliga till Tjänsten eller Webbplatsen. Skogsportalen ansvarar inte heller för inkomstbortfall, sanktionsavgifter, viten kostnader för upphandling av eventuella ersättningsprodukter eller dylikt med anledning av användandet av Tjänsten eller Webbplatsen.
  8.6. Skogsportalens sammanlagda ansvarsskyldighet för alla anspråk som är relaterade till Tjänsten och/eller Webbplatsen är begränsat till maximalt det belopp som du har betalat till Skogsportalen under de senaste tolv (12) månaderna.
  8.7. Skogsportalen förbehåller sig rätten att när som helst revidera Webbplatsen och Tjänsten eller ta bort tillgången till Webbplatsen och Tjänsten, exempelvis vid systemuppdateringar eller tekniska störningar.
 9. Ångerrätt
  Du som är konsument har normalt 14 dagars ångerrätt när du köper varor och tjänster på internet. För att kunna nyttja Tjänsten måste du dock frånsäga dig din ångerrätt eftersom du – genom att skapa användarkonto eller annonsera och sälja varor och tjänster på Webbplatsen – begär att tjänsten utförs omedelbart. Det innebär att du accepterar att ångerrätten upphör när tjänsten fullgjorts, exempelvis när ditt användarkonto skapats eller när en transaktion genomförs via Tjänsten.
 10. Konsumentköp och köp mellan privatpersoner
  10.1. Både konsumenter och näringsidkare får annonsera varor och tjänster på Webbplatsen. Det innebär att olika regler kan gälla beroende på vem du köper varan eller tjänsten av. När du köper varor eller tjänster av en privatperson gäller inte konsumentskyddande lagar, vilket bland annat innebär att du som utgångspunkt inte har någon ångerrätt, bytesrätt eller öppet köp.
  10.2. Om du säljer varor eller tjänster som företag ska detta tydligt anges i annonsen. Skogsportalen förbehåller sig rätten att avgöra om en annons bör anses som en företagsannons. Annonser som har samband med egen näringsverksamhet ska anses vara företagsannonser.
 11. Rankning av annonser
  Annonser på Webbplatsen rangordnas efter senast tillagda. Användaren kan även välja att sortera efter pris eller popularitet.
 12. Ändring i Användarvillkoren
  Skogsportalen kan komma att ändra dessa Användarvillkor. Eventuell uppdatering av Användarvillkoren annonseras på Webbsidan samt per e-post och träder i kraft efter trettio (30) dagar.
 13. Överlåtelse
  Du får inte överlåta några rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Användarvillkor eller sådana rättigheter eller skyldigheter som du i övrigt skulle kunna ha gentemot Skogsportalen.
 14. Kontaktuppgifter
  Vid frågor som rör Webbplatsen eller Tjänsten, vänligen kontakta oss via: info@skogsportalen.se.
 15. Nyhetsbrev m.m.
  Vid registrering av användarkonto ska användaren ange en giltig e-postadress. Denna e-postadress kommer Skogsportalen använda i kommunikation rörande exempelvis ändringar av Användarvillkoren och transaktionsavgifter samt för att sända ut nyhetsbrev till användaren. Användaren har möjlighet att avregistrera sig från nyhetsbrevet.
 16. Tillämplig lag och tvistelösning
  16.1. Svensk lag skall tillämpas på Tjänsten och dessa Användarvillkor.
  16.2. Tvister med anledning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol med Örebro tingsrätt som första instans.